Search form

Roma 11:25

25Kanaong mga kaibahan nga diri kon Yodayo, pakahagdamen kamo nao ka matood nga intago na Diyos keteb koman kay basi dizan ka mga Yodayo magpalabawlabaw kamo ka kamazong kaogaringen. Na, ya indiri na mga Yodayo ka pagtoo ka Diyos diri kon kawanihen ka iton kay kon insakto di ya kataed na mga tao nga diri kon Yodayo nga minsakop di ka Diyos anipen ambalik ya mga Yodayo ka pagtoo niran ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index