Search form

Roma 11:26

26Kamhan malibri matood siran ka silot ka kanirang mga sala. Kamhan matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga may Manlolowas nga andateng garing ka Siyon nga siyodad na mga Yodayo. Iza ya antabang kaniran nga mga kaliwatan ni Hakob dazaw ambiza siran ka batasan nga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index