Search form

Roma 11:28

28Koman nga panahon ya mga Yodayo magakontara pen siran ka Diyos kay indiri niran ya sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan mahimo di ya pagtabang na Diyos kamazo nga mga diri kon Yodayo. Piro kawandini pen impili naiza ya mga karaan na mga Yodayo dazaw siran ya toong kasakopan. Agon siran pen ya mga kinaazakan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index