Search form

Roma 11:3

3Ginoo, inpamatay di niran ya kanmong mga propita. Inggeba disab niran ya mga haladanan dazaw diri ihalad ya mga ihazop kanmo. Kamhan isa ka hao koman nga nabilin nga propita mo. Kamhan inlopog hao niran dazaw patazen hao. Ani ini ya pagmahay ni Iliyas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index