Search form

Roma 11:30

30Izang mahon-a pen ka nagasakop pen ya mga Yodayo ka Diyos kamo nga mga diri kon Yodayo wara pen kamo magtoo ka Diyos. Basta kay koman nga panahon inkaloy-an hinoa kamo na Diyos kay ya mga Yodayo nga inpili na Diyos paghon-a diri siran ansogot ka sindo mahitenged kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index