Search form

Roma 11:31

31Pagsopak niran ka Diyos impakita naiza ya toong kalooy kamazo. Kamhan malooy sab iza kaniran kon ambalik disab siran kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index