Search form

Roma 11:32

32Dizan ka pagseleng na Diyos bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo makasasala sirang tanan. Kamhan inhinang na Diyos nga mga piriso siran ka kanirang mga sala. Agon kinahanglan nirang tanan ya kalooy na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index