Search form

Roma 11:4

4Kamhan minsambag ya Diyos nga nagalaong nga diri kon isa ka iko kay inpili nao ya mga pitong ka libo nga ka tao nga Yodayo. Kamhan wara hao magtogot kaniran ka paghawag ka diyosdiyos inngaranan kan Baal. Ani ini ya sambag na Diyos kan Iliyas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index