Search form

Roma 11:5

5Kamhan bisan koman nga panahon anika gihapon nga may mga talagsa ka nga Yodayo nga mintoo kan Kristo kay siran di ya inpili na Diyos kay inkaloy-an siran naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index