Search form

Roma 11:6

6Kamhan ya pagpili na Diyos kaniran diri kon garing ka mga inhinang niran nga madazaw basta kay garing ka kalooy naiza kaniran. Kay kon garing ka mga inhinang niran waray kinahanglan niran ka kalooy na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index