Search form

Roma 11:7

7Sabten mazo ini nga mga panaba nao. Bisan nagaozamet ya mga Yodayo pagtoman ka balaed nga imbilin ni Moysis dazaw magkaangay siran daw ya Diyos wara gazed siran sazaa na Diyos. May mga talagsa ka nga Yodayo nga inpili na Diyos nga mintoo kan Kristo. Mataed ya mga diri antoo kan Kristo agon inpagahi na Diyos ya kanirang otok dazaw diri siran ansabot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index