Search form

Roma 12

1Kanaong mga lomon dizan kan Kristo, matood nga dakola gazed ya kalooy na Diyos kamazo. Kamhan hangzoon ta kamo nga ihatag mazo ya tanan mazong kaogaringen ka Diyos. Magtoman kamo ka toong naazakan dazaw magasazaen iza. Kay ini nga inhatag mazo kanangiza ani ya matood nga pagsingba ka Diyos. 2Bizaan mazo ya batasan na mga makasasala dini ka kalibotan. Hinoa magtogot kamo ka Diyos ka pagbag-o ka kamazong hena-hena kay dazaw makasabot kamo kon ono ya toong naazakan. Madazaw ya toong naazakan daw waray saket nga maonga. Kamhan kon tomanen mazo makapakasaza kamo kanangiza.

3Ya Diyos ani ya minsarig kanao ka pagdara ka toong sindo agon hangzoon ta kamong tanan nga dizan ka kaibahan mazo diri kamo magpalabaw kaniran paghena-hena. Hinoa andamen mazo ya hena-hena nga madazaw kay pagsakop mazo kan Kristo may inhatag na Diyos ka tagsa tagsa kamazo. 4Na, wani ya pamolinged mahitenged ka inhatag na Diyos ka toong kasakopan. Simpan ya lawas na tao isa kang bolos iton piro mataed ya timbang. Kamhan kada timbang may kaogaringeng nga hinangen. 5Kamhan kita nga mga kasakopan ni Kristo bisan mataed kita nga tao singed kita ka isang bolos nga lawas kay namag-isa di kita daw si Kristo. Kamhan singed kita ka mga timbang dizan ka isang bolos nga lawas. 6Kamhan dizan ka tagsa tagsa nga timbang nagakalainlain ya kahagdamanan nga inhatag na Diyos dazaw may ikatabang ta ka mga sakop ni Kristo. Kinahanglan gamiten ta ya kahagdamanan nga inhatag na Diyos. Kon may kahagdamanan mo ka pagpanan-og ka matood nga garing ka Diyos panan-ogan mo iton angay ka sindo nga indara na mga propita na Diyos paghon-a. 7Kon may kahagdamanan mo ka pagtabang ka mga sakop ni Kristo magpadazon ko pagtabang kaniran. Kon may kahagdamanan mo ka pagtoldo ka sindo nga garing ka Diyos magpakalaki ko pagtoldo. 8Kon may kahagdamanan mo ka pagparig-en ka pagsarig na mga sakop ni Kristo hinangen mo ini. Kon may kahagdamanan mo ka paghatag ka hinabang masarigan ko paghatag. Kon may kahagdamanan mo ka pagkaoloolo ka mga sakop ni Kristo nga nagatipon magpakalaki ko pagkaoloolo kaniran. Kon may kahagdamanan mo ka pagbisita ka mga pobri daw ya mga masakiten daw ya mga nagalised nga tao magsaza ko pagtabang kaniran.

9Magmatood kamo ka kamazong pag-azak ka isa daw isa. Bizaan mazo ya batasan nga maonga. Tomanen mazo ya batasan nga madazaw. 10Mag-azak kamo ka mga sakop ni Kristo sinden mazo ka pag-azak mazo ka kamazong mga lomon daw magtinahoday kamo. 11Magkogi kamo pagtarabaho. Isahen mazo ya hena-hena mazo ka pag-alagad kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo. 12Magsaza kamo kay madazaw gazed ya kamazong intagadan nga in-andam na Diyos daked. Paataasen mazo ya pag-anget mazo ka mga kalised. Onay kamo magtabang ka mga tao ka pagpangamozo ka Diyos. 13Kon may inkinahanglan na mga sakop ni Hisos ihatag mazo. Mag-alimat kamo ka mga sakop ni Kristo nga lomalabay nga waray kolanganan. Kamhan dizan ka lagkaw mazo papaniken mazo siran.

14Magpangamozo kamo ka Diyos nga panaranginan naiza ya mga mindaegdaeg kamazo. Panaranginan siran ka madazaw, diri tongazawen. 15Magsaza kamo dizan ka tao nga may kasaza. Mag-awa kamo dizan ka tao nga may pag-awa. 16Mag-angay-angay kamo kay mga sakop di kamo ni Kristo. Azaw kamo magpalabaw ka mga iba mazo. Mag-angay-angay kamo ka mga tao. Bisan ya labing obos nga tarabaho, hinangen mazo iton. Azaw kamo magpagarbo paghena-hena nga insakto ya kamazong kahagdamanan.

17Kon daeten kamo na tao diri kamo magbales ka maonga. Basta magbales kamo hinoa ka madazaw kay dazaw ankita ya mga tao nga matadeng ya batasan mazo. 18Dizan ka bisan sin-o nga tao magbineetan kamo kon mahimo dazaw waray kasamok.

19Mga higara nao, bisan ono ya maonga nga inhinang na tao kamazo diri kamo magbales ka maonga. Pasagdan lamang hinoa kay ya Diyos anikay mahagdam ka pagsilot kaniran. Kay may daan pinasoyat na Ginoo nga nagalaong nga hao nga Ginoo ani ya anbales ka silot dizan ka mga nagahinang ka maonga. 20Minsogo sab iza nga nagalaong nga kon magabengtasen di ya kanmong kaaway pakanen iza. Kon in-ohaw di iza paimnen iza. Kay kon magbatasan kamo singed kaiton masipgan iza ka toong inhinang kamazo. 21Kay kon ambales kamo ka maonga singed ka napildi kamo ka maonga. Hinoa kon ambales kamo ka madazaw singed ka nakadaeg di kamo ka maonga nga inhinang na tao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index