Search form

Roma 12:1

1Kanaong mga lomon dizan kan Kristo, matood nga dakola gazed ya kalooy na Diyos kamazo. Kamhan hangzoon ta kamo nga ihatag mazo ya tanan mazong kaogaringen ka Diyos. Magtoman kamo ka toong naazakan dazaw magasazaen iza. Kay ini nga inhatag mazo kanangiza ani ya matood nga pagsingba ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index