Search form

Roma 12:12

12Magsaza kamo kay madazaw gazed ya kamazong intagadan nga in-andam na Diyos daked. Paataasen mazo ya pag-anget mazo ka mga kalised. Onay kamo magtabang ka mga tao ka pagpangamozo ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index