Search form

Roma 12:13

13Kon may inkinahanglan na mga sakop ni Hisos ihatag mazo. Mag-alimat kamo ka mga sakop ni Kristo nga lomalabay nga waray kolanganan. Kamhan dizan ka lagkaw mazo papaniken mazo siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index