Search form

Roma 12:16

16Mag-angay-angay kamo kay mga sakop di kamo ni Kristo. Azaw kamo magpalabaw ka mga iba mazo. Mag-angay-angay kamo ka mga tao. Bisan ya labing obos nga tarabaho, hinangen mazo iton. Azaw kamo magpagarbo paghena-hena nga insakto ya kamazong kahagdamanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index