Search form

Roma 12:19

19Mga higara nao, bisan ono ya maonga nga inhinang na tao kamazo diri kamo magbales ka maonga. Pasagdan lamang hinoa kay ya Diyos anikay mahagdam ka pagsilot kaniran. Kay may daan pinasoyat na Ginoo nga nagalaong nga hao nga Ginoo ani ya anbales ka silot dizan ka mga nagahinang ka maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index