Search form

Roma 12:3

3Ya Diyos ani ya minsarig kanao ka pagdara ka toong sindo agon hangzoon ta kamong tanan nga dizan ka kaibahan mazo diri kamo magpalabaw kaniran paghena-hena. Hinoa andamen mazo ya hena-hena nga madazaw kay pagsakop mazo kan Kristo may inhatag na Diyos ka tagsa tagsa kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index