Search form

Roma 12:4

4Na, wani ya pamolinged mahitenged ka inhatag na Diyos ka toong kasakopan. Simpan ya lawas na tao isa kang bolos iton piro mataed ya timbang. Kamhan kada timbang may kaogaringeng nga hinangen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index