Search form

Roma 12:5

5Kamhan kita nga mga kasakopan ni Kristo bisan mataed kita nga tao singed kita ka isang bolos nga lawas kay namag-isa di kita daw si Kristo. Kamhan singed kita ka mga timbang dizan ka isang bolos nga lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index