Search form

Roma 12:6

6Kamhan dizan ka tagsa tagsa nga timbang nagakalainlain ya kahagdamanan nga inhatag na Diyos dazaw may ikatabang ta ka mga sakop ni Kristo. Kinahanglan gamiten ta ya kahagdamanan nga inhatag na Diyos. Kon may kahagdamanan mo ka pagpanan-og ka matood nga garing ka Diyos panan-ogan mo iton angay ka sindo nga indara na mga propita na Diyos paghon-a.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index