Search form

Roma 13:1

1Kinahanglan kitang tanan magtoo kita ka mga oloolo dini ka kalibotan. Kay diri mahimo ya pagbeet niran ka mga tao kon wara magtogot ya Diyos kaniran kay ya Diyos ani ya minpili kaniran ka pagkaoloolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index