Search form

Roma 13:4

4Kay ya oloolo singed iza ka sinogo na Diyos kay nagadara iza ka mga balaed dazaw tabangan kamo. Kamhan kon maonga ya batasan mazo magkahaldek kamo kay silotan kamo naiza. Kay intagan iza na Diyos ka gahem ka pagsilot ka mga salaan nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index