Search form

Roma 13:5

5Kamhan madazaw kon diri kon garing ka pagkahaldek mazo ka silot ya pagtoo mazo kaniran basta kay garing ka pagtoo mazo ka kamazong hena-hena nagalaong nga madazaw ya pagtoo ka mga oloolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index