Search form

Roma 13:6

6Kamhan magbazad disab kamo ka mga bohis kay kinahanglan soholan ya mga oloolo kay siran ya mga sinogo na Diyos ka pagtabang ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index