Search form

Roma 13:7

7Agon bayran mazo ya bohis ka lopa daw bisan ono pen ya bohis nga in-azo na mga oloolo. Magtahod kamo ka bisan sin-o ya nagabeet kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index