Search form

Roma 2

1Bisan sin-o ya nanalinga kaini nga inpanan-og nao mahitenged ka batasan na mga salaan nga tao, kamhan nagalaong iza nga salaan gazed siran na, inhokman disab naiza ya toong kaogaringen kon minhinang disab iza ka maonga singed kaniran. 2Mahagdam kita nga matadeng ya pagbetang na Diyos ka silot ka mga tao nga minhinang kaiton nga mga maonga. 3Kamhan ya tao nga naazak paghokom ka iba nga tao minsazep iza kay bisan iza disab ya minhinang ka maonga silaong naiza nga labzan iza na Diyos kay-an ka tirmino naiza ka pagbetang ka silot ka mga salaan nga tao. 4Dakola matood ya kalooy na Diyos ka mga tao. Madazaw ya toong pagdomara kaniran. Dogay disab ya pag-anget naiza ka kanirang batasan nga maonga. Kay ono sa nga mintamay kamo ka toong kalooy kamazo? Daw wara kamo mahagdam nga madazaw ya toong pagdomara kamazo kay gosto naiza nga anhinelsel kamo ka kamazong mga sala? 5Ambaza kay magahi ya kamazong hena-hena. Kamhan diri kamo ansogot ka paghinelsel ka kamazong mga sala. Agon impadakola gazed mazo ya silot ka kamazong kaogaringen kay-an ka aldaw nga ipakita ya kazehet na Diyos daw ya toong paghokom nga matadeng. 6Kay magabalesan naiza ya tagsa tagsa nga tao angay ka toong inhinang. 7Dizan ka mga tao nga nagapadazon paghinang ka madazaw mahatagan naiza ya bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay nagatagad siran ka madazaw nga in-andam na Diyos daw ya toong pagsaza kaniran daw ya bag-ong lawas nga diri mamolahay. 8Kamhan dizan ka mga tao nga nagapatozang ka naazakan na kanirang kaogaringen daw min-ato disab ka sindo na Diyos magakazethan gazed siran na Diyos. Pahamtangan disab siran ka dakolang silot kay mintoman siran ka maonga. 9Bisan sin-o nga taohana kon maonga ya toong batasan mahatagan gazed iza ka mga masiet nga kalised. Hon-ahen ya mga Yodayo kamhan ngaro ka mga diri kon Yodayo. 10Kamhan ya tao nga nagabatasan ka madazaw sazaen iza na Diyos daw palinawen disab ya toong hinawa. Ani ini ya inhatag na Diyos paghon-a ka mga Yodayo kamhan koman nga panahon nakaapil disab ya mga diri kon Yodayo. 11Kay waray tao nga pinalabi na Diyos.

12Ya mga diri kon Yodayo wara siran balaedi kay diri kon Yodayo siran kamhan diri gamiten na Diyos ya balaed kay-an ka paghokom naiza kaniran ka kamatazen. Kamhan ya mga Yodayo nga minlapas ka daan balaed nga inhatag na Diyos kaniran na, ini nga balaed ani ya ihokom na Diyos kon ono ya silot kaniran. 13Kon manalinga ka lamang ya tao ka mga balaed na Diyos diri kon matadeng iza dizan ka pagseleng na Diyos kay kinahanglan tomanen naiza ya mga sogo naiton nga balaed. 14Na, ya mga tao nga diri kon Yodayo bisan wara siran balaedi na Diyos isahay mintoman siran ka balaed na Diyos kay ya kanirang kaogaringeng hena-hena ani ya minpakahagdam kaniran kon ono ya madazaw daw ono ya maonga bisan wara siran balaedi singed ka mga Yodayo. 15Kamhan ya inhena-hena niran ani nagapamatood nga mahagdam siran daan kon ono ya mga sogo na Diyos kay isahay nagalaong siran ka kanirang kaogaringen nga maonga ya batasan nao. Isahay nagalaong siran ka kanirang kaogaringen nga madazaw ya batasan nao. 16Agon kay-an ka tirmino na Diyos ka paghokom ni Kristo Hisos ka mga tinago nga inhena-hena na mga tao antaremdem iza nga ya mga inhena-hena niran ani nagapamatood nga mahagdam siran daan kon ono ya madazaw nga hinang daw ono ya maonga. Kamhan waray ikabaribad niran nga nagalaong nga paghinang nami ka mga maonga wara kami mahagdam kon ono ya madazaw nga batasan.

17Kamo nga mga Yodayo, nagapagarbo kamo nga nagalaong nga Yodayo kamo kay ya balaed na Diyos nga imbilin ni Moysis ka kamazong mga karaan ani ya sariganan mazo. Kamhan nagapagarbo kamo nga nagalaong nga kamo ya mga pinili na Diyos. 18Kamhan silaong mazo nga kamo kay mahagdam ka naazakan na Diyos daw kamo kay minsaza ka mga madazaw kay ya balaed na Diyos ani ya inton-an mazo. 19Silaong mazo nga kamo ya mga manonood ka mga tao nga nabota pen ya kanirang hena-hena. Silaong isab mazo nga kamo ya singed ka segà dizan ka mga salaan nga tao nga nagahela pen ka kadeglem. 20Silaong mazo nga mahagdam kamo pagtoldo ka mga tao nga wara pen mahagdam kon ono ya madazaw. Dizan kaniran singed ka mga maistro kamo. Kamhan singed ka mga bata siran. Silaong mazo nga insakto ya kahagdamanan mazo, waray sazep mazo kay kamo ya intagan na Diyos ka toong balaed. 21Kamo nga mga mintoldo ka mga iba nga tao, magtoldo kamo hinoa ka kamazong kaogaringen kay pagwali mazo ka mga tao nga nagalaong nga azaw kamo mangawat ambaza kay kamo hinoa ya minkawat. 22Kamo nga mga minsogo ka mga tao nga azaw kamo maghenay ambaza kay kamo hinoa ya minhenay. Kamo nga mga minlikay ka mga diyosdiyos ambaza kay kamo hinoa ya minkawat ka mga betang dizan ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. 23Kamo nga nagapagarbo nga nagalaong nga nagatoman kamo ka balaed na Diyos ambaza kay kamo hinoa ya minhatag ka Diyos ka kasipeg kay minlapas kamo kaiton nga balaed. 24Kamhan natoman di ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo nagapanaba siran ka maonga mahitenged ka Diyos kay kamo nga mga Yodayo maonga ya batasan mazo. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.

25Kon tomanen mazo ya balaed maposlanen ya kamazong pagpatori. Piro kon lapasen mazo ya balaed madazaw pen kon wara iko magpatori. 26Ya mga diri kon Yodayo nga diri kon tinori, kon tomanen niran ya mga sogo na balaed makilalhan siran na Diyos nga toong mga sakop. 27Kamhan ya mga diri kon tinori kon tomanen ya balaed ani hinoa ya maghokom kamazo nga tinori. Kay bisan inbalaedan kamo na Diyos daw minhinang disab kamo ka batasan nga magpatori minlapas kamo hinoa ka balaed na Diyos.

28Kay ya matood nga pagkaYodayo daw tinori diri kon garing ka kaliwat nga Yodayo iton, diri kon garing ka batasan na mga Yodayo nga magpatori. 29Hinoa ya matood nga pagkaYodayo garing iton ka paghinang na Diyos ka hena-hena na tao pagbag-o. Inhinang iton na Madazaw nga Ispirito na Diyos, diri kon garing ka pagtoman ka balaed na Diyos. Kamhan insaza itong tao na Diyos, diri kon tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index