Search form

Roma 2:1

1Bisan sin-o ya nanalinga kaini nga inpanan-og nao mahitenged ka batasan na mga salaan nga tao, kamhan nagalaong iza nga salaan gazed siran na, inhokman disab naiza ya toong kaogaringen kon minhinang disab iza ka maonga singed kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index