Search form

Roma 2:10

10Kamhan ya tao nga nagabatasan ka madazaw sazaen iza na Diyos daw palinawen disab ya toong hinawa. Ani ini ya inhatag na Diyos paghon-a ka mga Yodayo kamhan koman nga panahon nakaapil disab ya mga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index