Search form

Roma 2:13

13Kon manalinga ka lamang ya tao ka mga balaed na Diyos diri kon matadeng iza dizan ka pagseleng na Diyos kay kinahanglan tomanen naiza ya mga sogo naiton nga balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index