Search form

Roma 2:16

16Agon kay-an ka tirmino na Diyos ka paghokom ni Kristo Hisos ka mga tinago nga inhena-hena na mga tao antaremdem iza nga ya mga inhena-hena niran ani nagapamatood nga mahagdam siran daan kon ono ya madazaw nga hinang daw ono ya maonga. Kamhan waray ikabaribad niran nga nagalaong nga paghinang nami ka mga maonga wara kami mahagdam kon ono ya madazaw nga batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index