Search form

Roma 2:17

17Kamo nga mga Yodayo, nagapagarbo kamo nga nagalaong nga Yodayo kamo kay ya balaed na Diyos nga imbilin ni Moysis ka kamazong mga karaan ani ya sariganan mazo. Kamhan nagapagarbo kamo nga nagalaong nga kamo ya mga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index