Search form

Roma 2:18

18Kamhan silaong mazo nga kamo kay mahagdam ka naazakan na Diyos daw kamo kay minsaza ka mga madazaw kay ya balaed na Diyos ani ya inton-an mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index