Search form

Roma 2:19

19Silaong mazo nga kamo ya mga manonood ka mga tao nga nabota pen ya kanirang hena-hena. Silaong isab mazo nga kamo ya singed ka segà dizan ka mga salaan nga tao nga nagahela pen ka kadeglem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index