Search form

Roma 2:20

20Silaong mazo nga mahagdam kamo pagtoldo ka mga tao nga wara pen mahagdam kon ono ya madazaw. Dizan kaniran singed ka mga maistro kamo. Kamhan singed ka mga bata siran. Silaong mazo nga insakto ya kahagdamanan mazo, waray sazep mazo kay kamo ya intagan na Diyos ka toong balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index