Search form

Roma 2:21

21Kamo nga mga mintoldo ka mga iba nga tao, magtoldo kamo hinoa ka kamazong kaogaringen kay pagwali mazo ka mga tao nga nagalaong nga azaw kamo mangawat ambaza kay kamo hinoa ya minkawat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index