Search form

Roma 2:22

22Kamo nga mga minsogo ka mga tao nga azaw kamo maghenay ambaza kay kamo hinoa ya minhenay. Kamo nga mga minlikay ka mga diyosdiyos ambaza kay kamo hinoa ya minkawat ka mga betang dizan ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index