Search form

Roma 2:23

23Kamo nga nagapagarbo nga nagalaong nga nagatoman kamo ka balaed na Diyos ambaza kay kamo hinoa ya minhatag ka Diyos ka kasipeg kay minlapas kamo kaiton nga balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index