Search form

Roma 2:24

24Kamhan natoman di ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo nagapanaba siran ka maonga mahitenged ka Diyos kay kamo nga mga Yodayo maonga ya batasan mazo. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index