Search form

Roma 2:27

27Kamhan ya mga diri kon tinori kon tomanen ya balaed ani hinoa ya maghokom kamazo nga tinori. Kay bisan inbalaedan kamo na Diyos daw minhinang disab kamo ka batasan nga magpatori minlapas kamo hinoa ka balaed na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index