Search form

Roma 2:3

3Kamhan ya tao nga naazak paghokom ka iba nga tao minsazep iza kay bisan iza disab ya minhinang ka maonga silaong naiza nga labzan iza na Diyos kay-an ka tirmino naiza ka pagbetang ka silot ka mga salaan nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index