Search form

Roma 2:4

4Dakola matood ya kalooy na Diyos ka mga tao. Madazaw ya toong pagdomara kaniran. Dogay disab ya pag-anget naiza ka kanirang batasan nga maonga. Kay ono sa nga mintamay kamo ka toong kalooy kamazo? Daw wara kamo mahagdam nga madazaw ya toong pagdomara kamazo kay gosto naiza nga anhinelsel kamo ka kamazong mga sala?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index