Search form

Roma 2:5

5Ambaza kay magahi ya kamazong hena-hena. Kamhan diri kamo ansogot ka paghinelsel ka kamazong mga sala. Agon impadakola gazed mazo ya silot ka kamazong kaogaringen kay-an ka aldaw nga ipakita ya kazehet na Diyos daw ya toong paghokom nga matadeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index