Search form

Roma 2:7

7Dizan ka mga tao nga nagapadazon paghinang ka madazaw mahatagan naiza ya bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay nagatagad siran ka madazaw nga in-andam na Diyos daw ya toong pagsaza kaniran daw ya bag-ong lawas nga diri mamolahay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index