Search form

Roma 3

1Kamhan daw labaw ya pagkaYodayo ka diri kon Yodayo? Daw may kaposlanan ka batasan nga magpatori? 2May kaposlanan gazed kay kawandini pen ya mga Yodayo insarigan siran na Diyos ka toong sindo. 3Bisan may mga Yodayo nga diri masarigan pagtoman ka balaed masarigan hinoa ya Diyos pagtoman ka toong saad. 4Bisan polos bakaken ya tanan mga tao polos matood hinoa ya tanan mga panaba na Diyos kay may daan pinasoyat nagalaong mahitenged ka Diyos nga Diyos, ya pagtoman mo ka tanan mga panaba mo ani minpakita ka mga tao nga polos matood ya mga panaba mo. Kamhan paghokom na mga tao kanmo iko gazed ya makadaeg. Ani ini ya daan pinasoyat.

5Na, may mga tao nga nabali gazed ya kanirang hena-hena kay silaong niran nga kon maonga ya batasan niran makakita ya mga tao pagklaro nga matadeng ya Diyos. Agon kon silotan siran na Diyos diri kon matadeng iza koni. 6Na, minsazep di gazed siran kay kon diri kon matadeng ya Diyos onhon sa naiza paghokom ka tanan mga tao kay-an?

7May mga tao nga nabali ya kanirang hena-hena kay silaong niran nga kon bakaken siran sazaen na mga tao ya Diyos kay makakita di pagklaro nga diri kon bakaken ya Diyos. Agon kay onosa koni nga silotan siran nga bakaken? 8Nabali gazed ya hena-hena niran kay gosto siran anhinang ka maonga dazaw sazaen koni na mga tao ya Diyos. Ani isab ya pagpanora niran kanao kay minsangil siran nagalaong nga mga panaba ni Pablo iton. Na, silotan gazed siran na Diyos bales ka maongang saba niran mahitenged kanao.

9Kita nga mga Yodayo daw madazaw kita ka mga tao nga diri kon Yodayo? Diri gazed kay impanan-ogan ta kamo daan nga kay-an ka pagsilot na Diyos ka mga tao ka kanirang mga sala waray pinalabi naiza kay bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo inharian sirang tanan na mga maonga. 10Kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga dizan ka pagseleng na Diyos waray tao nga matadeng ya batasan kay salaan sirang tanan. 11Kamhan waray nakasabot kon ono ya madazaw nga batasan, waray anpakig-angay ka Diyos ka hena-hena. 12Nangasazep sirang tanan. Namiza disab siran ka Diyos. Waray tao nga madazaw ya batasan kay salaan sirang tanan. 13Ya mga panaba niran maonga gazed singed ka baho dizan ka lebnganan nga wara loobi ka lopa. Ya dila niran onay nagadara ka bakak. Ya pagsangil niran ka tao singed iton ka rara na halas. 14Masara ya pagakontara niran pagpanaba niran. 15Gosto siran antigbas daw ambono ka bisan sin-o nga tao. 16Ya batasan niran nagadara ka kalised dizan ka tao kamhan magadaeten. 17Dizan ka iba niran diri siran mahagdam ka batasan nga waray kasamok. 18Wara siran makatoon ka pagkahaldek ka Diyos. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.

19Na, mahagdam sa kita nga inpasoyat na Diyos ya toong mga balaed dazaw antoo ya mga imbalaedan. Kamhan paghokom na Diyos ka tanan mga tao ka silot ka kanirang mga sala waray tao nga makabaribad ka toong inlapas. 20Kay iton nga balaed ani minpakita ka tao nga waray mahimo naiza ka pagtoman ka mga sogo na balaed na Diyos. Agon dizan ka pagseleng na Diyos diri mahimo nga matadeng ya tao pinaazi ka pagtoman ka balaed.

21Na, sokad ka pagdateng ni Kristo minpasabot ya Diyos ka mga tao kon onhon naiza paghinang nga madazaw di ya tao dizan ka toong pagseleng. Bisan diri kon garing iton ka pagtoman na tao ka balaed na Diyos inpanan-og daan na mga propita mahitenged kaini dizan ka daan pinasoyat na Diyos. 22Kamhan bisan sin-o ya tao nga mintoo di kan Hiso Kristo inhinang na Diyos nga iza di ya matadeng dizan ka toong pagseleng. Bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo waray pinalabi na Diyos kay bisan sin-o nga tao nga mintoo kan Hiso Kristo inpasaylo di matood iza. 23Kay dizan ka pagseleng na Diyos salaan ya bisan sin-o nga taohana. Kay ya batasan na tanan mga tao kolang iton ka batasan nga naazakan na Diyos. 24Kamhan minpakita ya Diyos nga dakola gazed ya toong kalooy ka mga tao kay si Kristo Hisos ani minbazad ka kanirang silot pagkapatay naiza dizan ka kros. Kamhan mahimo ya paglibri na Diyos ka tao ka silot ka toong mga sala kay matadeng iza kon mintoo iza kan Kristo. Na, ya pagkalibri ka silot diri kon garing ka inhinang na tao iton basta kay hatag iton na Diyos pagtoo na tao kan Kristo Hisos. 25Inpakarimbaba na Diyos si Hisos dazaw iza ya matood nga ihaladay. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos ya dogo ni Kristo ani ya nakahinglo kanta ka kantang mga sala pagtoo nita kanangiza. Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw mahagdam di kita nga matadeng matood ya toong batasan paghokom naiza ka mga tao. Kay sokad kawandini pen min-anget iza ka mga sala na mga tao kay wara pen mapatay si Kristo. 26Kinahanglan silotan na Diyos ya mga tao ka kanirang mga sala kay waray sala na Diyos. Kamhan insilotan hinoa si Hiso Kristo dazaw bisan sin-o ya antoo kan Hisos nawara di ya toong mga sala dizan ka pagseleng na Diyos.

27Agon waray logar nita ka pagpagarbo kay ya pagpakakawa na Diyos ka kantang mga sala diri kon garing iton ka pagtoman nita ka balaed na Diyos basta kay garing ka pagtoo nita kan Kristo. 28Agon ipasabot nami kamazo nga ya tao nga mintoo kan Kristo inhinang na Diyos nga iza di ya matadeng dizan ka toong pagseleng. Na, iton nga matadeng diri kon garing ka pagtoman na tao ka balaed na Diyos. 29Kay kon makakawa ya balaed ka sala na tao, ya mga Yodayo anikay ya mga nalibri di ka sala kay kawandini pen siran gazed ya intagan na Diyos kaiton nga balaed. Na, ya matood nga Diyos diri kon tag-iza iza ka mga Yodayo ka lamang kay Diyos disab iza ka mga tao nga diri kon Yodayo. 30Isa ka ya matood nga Diyos. Kamhan dizan ka toong pagseleng bisan kon Yodayo ya tao, bisan kon diri sa, kon antoo iza kan Hiso Kristo inhinang na Diyos nga iza di ya matadeng, waray sala. 31Na, pagsindo nao kamazo ka pagtoo kan Kristo wara nao pasagdi ya balaed na Diyos kay kon antoo ya tao kan Kristo nagatoman hinoa iza kaiton nga balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index