Search form

Roma 3:19

19Na, mahagdam sa kita nga inpasoyat na Diyos ya toong mga balaed dazaw antoo ya mga imbalaedan. Kamhan paghokom na Diyos ka tanan mga tao ka silot ka kanirang mga sala waray tao nga makabaribad ka toong inlapas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index