Search form

Roma 3:20

20Kay iton nga balaed ani minpakita ka tao nga waray mahimo naiza ka pagtoman ka mga sogo na balaed na Diyos. Agon dizan ka pagseleng na Diyos diri mahimo nga matadeng ya tao pinaazi ka pagtoman ka balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index