Search form

Roma 3:22

22Kamhan bisan sin-o ya tao nga mintoo di kan Hiso Kristo inhinang na Diyos nga iza di ya matadeng dizan ka toong pagseleng. Bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo waray pinalabi na Diyos kay bisan sin-o nga tao nga mintoo kan Hiso Kristo inpasaylo di matood iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index