Search form

Roma 3:23

23Kay dizan ka pagseleng na Diyos salaan ya bisan sin-o nga taohana. Kay ya batasan na tanan mga tao kolang iton ka batasan nga naazakan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index