Search form

Roma 3:25

25Inpakarimbaba na Diyos si Hisos dazaw iza ya matood nga ihaladay. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos ya dogo ni Kristo ani ya nakahinglo kanta ka kantang mga sala pagtoo nita kanangiza. Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw mahagdam di kita nga matadeng matood ya toong batasan paghokom naiza ka mga tao. Kay sokad kawandini pen min-anget iza ka mga sala na mga tao kay wara pen mapatay si Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index